Informacja o sposobie przetwarzania danych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) – dalej RODO, informujemy iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

Wójt Gminy Kołbaskowo z siedzibą: Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@kolbaskowo.pl lub telefonicznie pod numerem 91 311 95 10 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez email: iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z rozpatrzeniem i oceną zgłoszenia projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Kołbaskowo na rok 2022. Dane w postaci: imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, podpis będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 5a ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95) oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z Uchwałą Rady Gminy nr XXX/367/2021

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby wchodzące w skład grupy poparcia, które składają podpis na liście popierającej zgłaszane przez Panią/Pana przedsięwzięcie. Ponadto odbiorcami będą jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu Gminy w Kołbaskowie lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji oraz inne podmioty umocowane do ich przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Okres przechowywania danych.

Dane będą przechowywane przez okres 5 lat poczynając od 1 stycznia roku następnego, który to wynika z przyjętego w jednostce Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przekazane do państw trzecich

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych jest wymogiem obowiązkowym, niezbędnym dla przyjęcia, rozpatrzenia i oceny zgłoszonego projektu do głosowania nad jego realizacją w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Kołbaskowo na rok 2022.