projekt nr 1

1. Modernizacja boiska sportowego i placu zabaw przy świetlicy w Stobnie


Lokalizacja projektu

Świetlica w Stobnie.

Opis projektu

Teren będzie doposażony w nowe urządzenia, zostanie uzupełniony alejkami z ławkami i koszami na śmieci, oświetlony oraz jego wyposażenie zostanie otoczone nawierzchnią gumo-wą. Istniejące już wyposażenie zostanie poddane renowacji.
Zostanie zagwarantowana możliwość urządzania wszelkiego rodzaju małych imprez oko-licznościowych typu spotkanie wiejskie. Będzie także miejscem innych zdarzeń.

Uzasadnienie

Utworzenie atrakcyjnego terenu rekreacyjnego zarówno dla starszych, jak i młodszych członków lokalnej społeczności na powierzchni już do tego przeznaczonej. Podniesienie walorów praktycznych i estetycznych terenu, głównie poprzez zaprojektowanie i wykonanie nowej infrastruktury wypoczynkowej oraz zielonej, w tym podniesienie kom-fortu i bezpieczeństwa użytkowania wyposażenia boiska i placu.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

przeglądy gwarancyjne, prace porządkowe: 2000,00/rok